Δασικοί Χάρτες

Τετάρτη 28/2/2018

Ανακοινώθηκε σήμερα από το ΥΠΕΝ η ανάρτηση των κυρωμένων Δασικών Χαρτών στον σύνδεσμο http://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/default.aspx

Τετάρτη  06/09/2017

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου ΥΠΕΝ (06.09.2017)  παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2017 η προθεσμία  για την υποβολή αντιρρήσεων, αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων και αιτήσεων εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης στους δασικούς χάρτες και γίνονται νομοθετικές ρυθμίσεις επί της διαδικασίας των αντιρρήσεων.

Πέμπτη  25/07/2017

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου ΥΠΕΝ (25.7.2017)  παρατείνεται έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2017 η προθεσμία  για την υποβολή αντιρρήσεων, αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων και αιτήσεων εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης στους δασικούς χάρτες.

 

Πέμπτη  08/06/2017

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου ΥΠΕΝ (6.6.2017)  παρατείνεται έως τις 27 Ιουλίου 2017 η προθεσμία  για την υποβολή αντιρρήσεων, αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων και αιτήσεων εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης στους δασικούς χάρτες.

Δευτέρα 24/4/2017

Καθορισμός και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση
των δασικών χαρτών Δελτίο τύπου ΥΠΕΝ

Τρίτη 21/3/2017

Διευκρινήσεις επί των αντιρρήσεων

Όσο αφορά τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων, το ύψος του παραβόλου, αλλά και γενικά το συνολικό κόστος για την υποβολή των αντιρρήσεων, θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής για να μην υπάρχει υπέρμετρη επιβάρυνση.

Α. Η υποβολή αντιρρήσεων γίνεται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρων και αυτό θα πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί. Ο Μηχανικός μπορεί να σας βοηθήσει να συμπληρώσετε την αίτηση, αλλά δεν μπορεί να την κάνει ο ίδιος στο όνομά σας άμεσα. Αυτό μπορεί να γίνει έμμεσα βέβαια και μετά από την άδεια την δική σας. Ο Μηχανικός μπορεί να σας βοηθήσει στο να εντοπίσετε το ακίνητό σας, να σας δώσει τις συντεταγμένες και γενικά να σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες

Β. Η αντίρρηση τώρα υποβάλλεται ανά ιδιοκτησία και αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή για να μην υπάρχει υπέρμετρη επιβάρυνση σε παράβολα. Πρέπει να δοθεί προσοχή ότι δεν σημειώνετε στον χάρτη το σύνολο της έκτασης, παρά μόνο το τμήμα το οποίο έχει χαρακτηριστεί δασικό. Ένα παράδειγμα σε αυτό είναι ότι σε ένα αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων αν το δασικό είναι 500 τ.μ. σημειώνονται αυτά τα 500 τ.μ. και όχι τα 4 στρέμματα. Έτσι ως παράβολο θα πληρώσετε 40,00 € ενώ στην περίπτωση που σημειώσετε και τα 4 στρέμματα αυτό θα είναι 90,00€.

Γ. Μπορείτε να υποβάλλεται όσες αντιρρήσεις θέλετε, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να μπορείτε να κατοχυρώσετε και τα δικαιώματα επί αυτού (εμπράγματα ή ενοχικά) όπως αυτά έχουν αναλυθεί στην ενημέρωση της 6/3/2017. Και αυτό γιατί θα πρέπει να είστε σε θέση όταν κληθείτε από την επιτροπή εξέτασης των αντιρρήσεων να τεκμηριώσετε επαρκώς τα δικαιώματα αυτά.

Δ. Κατά την άποψή μου οι περιπτώσεις που μπορείτε να διεκδικήσετε τον αποχαρακτηρισμό τους ως μη δασικό, είναι αυτές που στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή του 1960 έχουν χαρακτηριστεί ως μη δασικές. Αυτές οι περιοχές στον δασικό χάρτη σημειώνονται ως ΑΔ ή ΑΧ. Για τα τμήματα που είναι σημειωμένα ως ΔΔ η εμπειρία έχει δείξει ότι πολύ δύσκολα αποχαρακτηρίζονται ως μη δασικά. Και πάλι θα πρέπει να τονιστεί ότι ο χαρακτηρισμός μίας έκτασης ή τμήματος αυτής ως δασικό δεν αλλάζει τα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί αυτής.

Ε. Τι θα γίνει τώρα αν παρέλθει η προθεσμία αντιρρήσεων και κυρωθεί ο δασικός χάρτης χωρίς να έχετε υποβάλλει αντίρρηση. Σύμφωνα με το άρθρο 20 ν. 3889/2010 ο χάρτης αυτός, μπορεί μερικώς να αναμορφώνεται κατόπιν πράξης της διοίκησης Δασών ή δικαστικών αποφάσεων που θα αποχαρακτηρίζουν τις εκτάσεις ως μη δασικές. Αυτό κατά την γνώμη μου θα είναι αρκετά δύσκολο να γίνει, γι’ αυτό και το άρθρο μιλάει για κατ’ εξαίρεση αναμόρφωση του δασικού χάρτη.

 

Τετάρτη 15/3/2017

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου ΥΠΕΝ κατατέθηκε τροπολογία για την παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων επί των αναρτημένων Δασικών Χαρτών από 60 ημέρες σε 105. Για την Αρκαδία που η ημερομηνία έληγε στις 13-4-2017 θα παραταθεί –  – όταν ψηφιστεί η τροπολογία – στις 28-5-2017.

Δευτέρα 6/3/2017

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο χαρακτηρισμός μίας έκτασης ως δασικής δεν αλλάζει τα εμπράγματα δικαιώματα. Δεν γίνεται δηλαδή δημόσια δασική έκταση αλλά παραμένει στην κυριότητα αυτού που την έχει. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ενοχικά δικαιώματα (εκμετάλλευση της έκτασης). Πρέπει όμως να δοθεί προσοχή στο εξής: αυτό ισχύει όταν υπάρχει συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο που κατοχυρώνει την ιδιοκτησία (εμπράγματο δικαίωμα) επί του ακινήτου ή μπορεί να αποδειχθεί η κατοχή και νομή και εκμετάλλευση αυτού δικαστικά. Σε διαφορετική περίπτωση θα είναι δύσκολο να μπορεί να παραμείνει το ακίνητο στον ιδιώτη και να μην χαρακτηριστεί ως Δημόσια Δασική έκταση. Σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 998/1979 (Δασική Νομοθεσία) «Επί των πάσης φύσεως αμφισβητήσεων ή διενέξεων ή δικών μεταξύ του Δημοσίου, είτε ως ενάγοντος είτε ως εναγομένου είτε ως αιτούντος είτε ως καθ΄ ου ή αίτηση, και φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο προβάλλει ή αξιώνει οποιοδήποτε δικαίωμα, εμπράγματο ή μη, επί των δασών, των δασικών εκτάσεων το ως άνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει να αποδείξει την παρ’ αυτώ ύπαρξη του δικαιώματός του.»

Για τις παραπάνω περιπτώσεις και για να θεμελιωθεί το δικαίωμα κτίσης, έχει εφαρμογή τόσο το άρθρο 10 του ν. 3208/2003 όσο και το άρθρο 67 του ν. 998/1979 (δασική νομοθεσία). Όπως όμως ορίζεται και στην Αποφ-136255/683/16, ακόμη και να υπάρχει συμβόλαιο θα πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί ότι το ακίνητο υπάρχει και νέμεται πριν της 23/2/1946. Έτσι, ακόμη και σε κατοχυρωμένα δικαιώματα καλό είναι να εξεταστούν τα παραπάνω στα άρθρα που ανέφερα και στην απόφαση 136255/2016 και να πράξει ανάλογα

Για τον λόγο αυτόν είναι εξαιρετικά κρίσιμο για κάποιον που ανήκει στην περίπτωση αυτή, να ζητήσει την άρση του χαρακτηρισμού ως δασικό. Ιδίως για τις περιπτώσεις που έχουν χαρακτηριστεί ΑΔ και ΑΧ που σημαίνει ότι με βάση τις αεροφωτογραφίες της περιόδου 1945-1960 δεν ήταν δασική έκταση.

Όσοι όμως έχουν απόφαση χαρακτηρισμού της έκτασης ως μη δασικής από το Δασαρχείο, καλό είναι να κάνουν έναν έλεγχο γιατί λάθη γίνονται.

Στην περίπτωση τώρα που κατοχυρώνεται το εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου που έχει χαρακτηριστεί ως δασικό, τότε το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι για το τμήμα που είναι δασικό δεν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια και δεν μπορεί να γίνει υπαγωγή αυθαιρέτου στους σχετικούς νόμους. Έτσι, αν κάποιος θέλει να οικοδομήσει ή να τακτοποιήσει αυθαίρετο στο ακίνητο αυτό, καλό είναι να κάνει έλεγχο για το αν έχει χαρακτηριστεί το ακίνητό του ως δασικό.

Ο έλεγχος γίνεται μέσα από την εφαρμογή του κτηματολογίου που είναι στην σελίδα

https://gis.ktimanet.gr/wms/forestobjections/

Η εύρεση του οικοπέδου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: είτε πηγαίνοντας στην ευρύτερη περιοχή του ΟΤΑ που ανήκει το ακίνητο και να το εντοπίσει οπτικά, είτε αν έχετε ήδη τοπογραφικό με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ’87 περνάτε μια συντεταγμένη για να σας μεταφέρει ακριβώς στην θέση του ακίνητου. Μετά, πατώντας στις επιλογές το κουμπί «i» και κατόπιν πάνω στο σημείο που σας δείχνει το κόκκινο σταυρόνημα, σας λέει τι έχει χαρακτηριστεί. Όσοι δεν μπορείτε να βρείτε το ακίνητο και δεν έχετε συντεταγμένες καλό είναι να απευθυνθείτε σε κάποιο Μηχανικό.

 

Στην περίπτωση που το ακίνητο είναι χαρακτηρισμένο ως δασικό ή χορτολιβαδική έκταση και θέλετε να υποβάλετε αντίρρηση, τα βήματα είναι δύο :

  1. Υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση στη σελίδα του κτηματολογίου πληρώνοντας και το αντίστοιχο παράβολο.
  2. Αποστέλλετε φάκελο με τα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.).
  3. Για την Αρκαδία για γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα γραφεία της Υπηρεσίας  στην οδό Πλ. Κολοκοτρώνη 22 (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, 1ος όροφος) ΤΡΙΠΟΛΗ, στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 07:00 έως 15:00, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

Ανακοίνωση Δ/νσης Δασών Αρκαδίας

Για την περιοχή της Αρκαδίας η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων είναι η 13-04-2017.

Προσοχή όμως.  Ως ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων λογίζεται αυτή που έχει η σφραγίδα του ταχυδρομείου και όχι της ηλεκτρονικής υποβολής.

Πληροφορίες για τους δασικούς χάρτες και για τις αντιρρήσεις καθώς και για το ύψος του παραβόλου θα τα βρείτε στην σελίδα του κτηματολογίου

http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/das.aspx

 

Για ότι πληροφορίες θέλετε ευχαρίστως να σας βοηθήσω. Τα στοιχεία επικοινωνίας μου είναι  Τεχνικό Γραφείο Γεώργιος Ρόζης