Αρθρογραφία

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

 IMG_1402Από το Γεώργιο Ρόζη, Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ

Παρακάτω παρουσιάζεται το σύνολο του άρθρου του νόμου όπου αφορά το ΤΑΠ με τα σχόλια και την ανάλυση που θα κάνω προκειμένου να διαφωτίσω τα θέματα που αφορούν το τέλος αυτό.

Ν-2130/93   (ΦΕΚ-62/Α/23-4-93)
Άρθρο 24 (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ))

1. Από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2000) κατοίκων.

Εδώ θα πρέπει να δώσουμε προσοχή ότι αναφέρεται σε ακίνητα και όχι μόνο σε κτίρια. Αυτό σημαίνει ότι δηλώνονται και τα αδόμητα οικόπεδα. Επίσης σύμφωνα με διευκρίνιση του Υπουργείου στην έννοια των ακινήτων εμπίπτουν και αυτά που έχουν τις πολεοδομικές προϋποθέσεις να οικοδομηθούν.

β) Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2000) κατοίκων. Αντιθέτως εδώ, αν δεν υπάρχει κτίσμα εντός του αγροτεμαχίου δεν δηλώνεται η επιφάνεια του.

Στην περιπτ.β’ για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο η αξία των κτισμάτων και η αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα, εφόσον υφίσταται.

Στην παράγραφο αυτή δίνεται απάντηση στο βασικό ερώτημα που μου τίθεται συνήθως: τι θα πρέπει να δηλώσω. Πριν δώσουμε την απάντηση θα πρέπει να δούμε αρχικά τι θεωρείται κτίσμα, και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την παρ. 42 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.  
Σύμφωνα με την παράγραφο αυτή «Κτίριο είναι η κατασκευή που αποτελείται από χώρους και εγκαταστάσεις και προορίζεται για την προσωρινή ή μόνιμη παραμονή του χρήστη.».
Κατά συνέπεια, στην έννοια του κτίσματος μπαίνουν όλοι οι χώροι που έχουν κύρια ή βοηθητική χρήση όπως αυτές ορίζονται στις παρ. 95 & 96 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε τη διευκρίνιση ότι στους βοηθητικούς χώρους ανήκουν και τα κτίσματα παραμονής ζωών. Το τι θεωρείται χώρος κύριας ή βοηθητικής χρήσης μας το ορίζει ο κτιριοδομικός κανονισμός με βάση το ελεύθερο ύψος αυτών. Οι χώροι κυρίας χρήσης θα πρέπει να έχουν ύψος 2,40 μ. για κτίρια προ του 2012 και 2,65 μ. για μετά του 2012, ενώ οι χώροι βοηθητικής χρήσης θα πρέπει να έχουν ελεύθερο ύψος μεγαλύτερο του 2,20 μ.
Σύμφωνα με το τελευταίο, χώροι όπου το ελεύθερο ύψος είναι κάτω από τα 2,20 μ. δεν μπορούν να θεωρηθούν χώροι, έστω και προσωρινής παραμονής των ανθρώπων.
Κατά συνέπεια αν και μπορούν να θεωρηθούν κατασκευές κατά την έννοια της παρ. 35 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, δεν μπορούν να θεωρηθούν κτίσματα. Ιδίως δε όταν ανήκουν στις πρόχειρες κατασκευές της παρ. 75 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (π.χ. κοτέτσια με ύψος < 2,20 μ.)
Τα υπόστεγα επίσης, τα στέγαστρα και χώροι στάθμευσης που δεν είναι κλειστοί δεν εμπίπτουν στην έννοια του κτίσματος. Αν όμως, ο ανοικτός χώρος στάθμευσης συνοδεύει οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία τότε δηλώνεται στην επιφάνεια του οικοπέδου που αναλογεί στην ιδιοκτησία αυτή.
Το δεύτερο βασικό ερώτημα που τίθεται τώρα είναι αν θα υπολογιστούν και τα αυθαίρετα κτίσματα για τον ΤΑΠ.
Σύμφωνα με την διατύπωση του άρθρου « πάσης φύσεως ακίνητα» ή « κάθε είδους κτίσματα», ναι, θα πρέπει να υπολογιστούν και οι επιφάνειες των αυθαιρέτων κτισμάτων και χώρων. Σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να το διευκρίνιζε με τον όρο «που υφίστανται νόμιμα». Από την στιγμή που όχι μόνο δεν το διευκρινίζει αλλά αντιθέτως αναφέρει τα πάσης ή κάθε είδους, τότε αναφέρεται στο σύνολο της δομήσιμης επιφάνειας που υπάρχει.
Υπάρχει μάλιστα μια απόφαση (8752/1994) του Υπ. Εσωτερικών επί του θέματος αυτού που ξεκαθαρίζει πέρα κάθε αμφιβολίας ότι στα κάθε είδους κτίσματα εννοεί τα νόμιμα ή αυθαίρετα κτίσματα.
Εδώ όμως, κατά την άποψή μου, τίθεται και ένα θέμα νομιμότητας. Το αυθαίρετο κτίσμα είναι παράβαση νόμου, και όχι απλή παράβαση και για τον λόγο αυτό θεωρείται και ποινικό αδίκημα. Η αποδοχή από το κράτος είτε μέσω του Ε9 είτε του ΤΑΠ και η είσπραξη φόρων και τελών για το αυθαίρετο κτίσμα, κανονικά είναι έσοδα από παράνομες δραστηριότητες. Όταν το κράτος το κάνει αποδεκτό στην ουσία παραβιάζει νόμο. Εδώ όμως δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η αποδοχή αυτή συνιστά και εκ των υστέρων νομιμοποίηση του αυθαιρέτου.
Πάντως μια άλλη παράμετρος που νομίζω ότι θα προκύψει είναι ότι στην ουσία, αυτή την στιγμή με την διαδικασία αυτή φτιάχνεται και η βάση για την εφαρμογή της ταυτότητας του κτιρίου.

2. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από μηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις (0,25%.), μέχρι μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,35%.) και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική τους περιφέρεια.

Η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου λαμβάνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους και ισχύει και για τα επόμενα έτη μέχρι να τροποποιηθεί. Ειδικά για το έτος 1993 η απόφαση αυτή λαμβάνεται μέχρι 31 Μαϊου.

3. Το τέλος βαρύνει τον κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους τον κύριο του ακινήτου και σε περίπτωση επικαρπίας ή νομής τον επικαρπωτή ή νομέα.

4. Για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ακινήτων της παρ.1 του παρόντος άρθρου που ανήκουν στον αυτόν υπόχρεο και βρίσκονται μέσα στη διοικητική περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας κατά τις διακρίσεις των διατάξεων των παρ.8 και 15 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό του τέλους υπολογίζεται κατά το λόγο της μερίδας κάθε συνιδιοκτήτη.

5. Ο ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ή νομέας ακινήτων οφείλει να υποβάλλει για το έτος 1993 στο δήμο ή την κοινότητα που βρίσκονται τα ακίνητα, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους, δήλωση ακινήτων. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΚΕ. Ο δήμος ή η κοινότητα δημοσιεύει καθ’οιονδήποτε τρόπο πρόσκληση περί υποβολής της δήλωσης ταυτοχρόνως με τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασής του. Τα έντυπα των δηλώσεων χορηγούνται δωρεάν στους υπόχρεους του τέλους από τους δήμους και τις κοινότητες.

Για τα επόμενα έτη δήλωση υποβάλλεται μόνο για τα ακίνητα εκείνα στα οποία έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης και εντός διμήνου από της μεταβολής.

6. Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη μόνο το ύψος της τιμής ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας, όπως καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατά τη διαδικασία του Αρθ-41 του Ν-1249/82 (ΦΕΚ-43/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Αρθ-14 του Ν-1473/84 (ΦΕΚ-127/Α).

Στις περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατά την ανωτέρω διαδικασία, ο υπολογισμός της αξίας τους γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην αρμόδια ΔΟΥ στοιχεία. Οι ΔΟΥ υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά στους δήμους και τις κοινότητες.

7.Α. Στο δημοτικό ή κοινοτικό τέλος ακίνητης περιουσίας δεν υπόκεινται τα πάσης φύσεως ακίνητα που ανήκουν:

α) Στο Ελληνικό Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.

β) Στους Ναούς, στις Ιερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου, στην Ιερά Μονή του ‘Ορους Σινά, στο ‘Αγιο ‘Ορος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα θρησκευτικά γενικά ιδρύματα.

γ) Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκεύματα και δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας λατρείας και τη διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως.

δ) Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.

ε) Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες του Αρθ-96 του ΑΝ-2039/39 (ΦΕΚ-455/Α) “Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών”, εφόσον επιδιώκονται από αυτά αποδεδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

στ) Στα αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών.

ζ) Στα ξένα κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Β. Επίσης απαλλάσσονται του ανωτέρω τέλους:

α) Τα κτίσματα οικοδομής που ανεγείρονται, για μια επταετία από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή μέχρι να εκμισθωθούν ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν αυτά πριν από την πάροδο της επταετίας.

Μετά την πάροδο της επταετίας από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή από την εκμίσθωση ή τη χρησιμοποίησή τους με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την πάροδο της επταετίας τα διαμερίσματα πολυκατοικίας που ανεγείρεται και δεν έχουν πωληθεί, τα οποία συμφωνήθηκε να μεταβιβασθούν στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, θεωρούνται, καταμάχητο τεκμήριο, ότι έχουν μεταβιβασθεί στον εργολάβο μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που τους αναλογεί.

Σε περίπτωση που ο εργολάβος υποσχέθηκε με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο τη μεταβίβαση διαμερίσματος σε τρίτο πρόσωπο, το διαμέρισμα αυτό, θεωρείται, καταμάχητο τεκμήριο, ότι μεταβιβάσθηκε στον αγοραστή μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που αναλογεί από την παράδοσή του σ’αυτόν, η οποία αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που καταρτίζεται μέσα σε ένα δίμηνο από την παράδοση.

β) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και

γ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:

– Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία).

– Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα.

– Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.

δ) Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό των ζώων.

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 2503/1997 «Η αληθής έννοια είναι ότι από το τέλος ακίνητης περιουσίας απαλλάσσονται τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υπόχρεου»

ε) Τα ακίνητα για τα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδιασμό, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, δέσμευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση.

    8. Η βεβαίωση και είσπραξη του τέλους για τα ακίνητα, που έχουν μετρητή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, γίνεται ως εξής:

Οι δήμοι και οι κοινότητες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ύστερα από έλεγχο αυτών καταρτίζουν κατάσταση στην οποία για κάθε υπόχρεο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του, ο αριθμός του μετρητή που αντιστοιχεί σε κάθε ακίνητο και η αξία κάθε ακινήτου ανά μετρητή της ΔΕΗ. Στην κατάσταση αυτήν περιλαμβάνονται και τα ακίνητα για τα οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση από τους υποχρέους με βάση τα στοιχεία που τηρούνται σε κάθε δήμο ή κοινότητα, ή με αυτά που προκύπτουν ύστερα από έλεγχο για τον προσδιορισμό των ακινήτων που δεν δηλώθηκαν. Τα ανωτέρω στοιχεία δύναται να μεταβάλλονται για την προσαρμογή τους προς τα μηχανογραφικά δεδομένα της ΔΕΗ, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Η κατάσταση αυτή μαζί με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, περί καθορισμού του συντελεστή του τέλους, αποστέλλονται εφάπαξ στη ΔΕΗ, μέχρι 30 Νοεμβρίου και ισχύουν μέχρι να τροποποιηθούν ή καταργηθούν. Ο οριζόμενος με την απόφαση συντελεστής ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και μέχρι να τροποποιηθεί ή καταργηθεί η απόφαση αυτή.

Ειδικά για το έτος 1993 η απόφαση αυτή μαζί με τις καταστάσεις αποστέλλονται στη ΔΕΗ μέχρι 31 Ιουλίου του έτους αυτού. Η βεβαίωση του τέλους συντελείται με την εγγραφή του υπόχρεου στις ανωτέρω καταστάσεις, χωρίς να απαιτείται η σύνταξη χρηματικού καταλόγου από το δήμο ή την κοινότητα.

9. Το ποσό του τέλους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αξίας κάθε ακινήτου επί τον συντελεστή του τέλους.

10. Το τέλος συνεισπράττεται από τη ΔΕΗ με δόσεις ίσες προς τον αριθμό των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, που εκδίδονται από αυτήν κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου στην οποία εκτείνεται ο κύκλος καταμέτρησης που εφαρμόζεται από αυτήν, ανεξάρτητα αν ο κύκλος αυτός συμπίπτει προς το ημερολογιακό έτος και ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολή των συντελεστών. Ειδικά για το έτος 1993 το τέλος εισπράττεται σε δύο ίσες δόσεις.

11. Τα ποσά του τέλους που εισπράττει η ΔΕΗ αποδίδονται στους δήμους και τις κοινότητες μέσα στον τρίτο μήνα από τη λήξη του μήνα στον οποίο αφορούν λογιστικά οι σχετικοί λογαριασμοί. Η ΔΕΗ μπορεί να δίνει στους δικαιούχους δήμους και κοινότητες χρηματικές προκαταβολές έναντι των ποσών που πρέπει να αποδώσει από τις εισπράξεις του τέλους και μέχρι 50% του προς είσπραξη ποσού.

Για την αντιμετώπιση των δαπανών είσπραξης του ανωτέρω τέλους η ΔΕΗ παρακρατεί από τις εισπράξεις ποσοστό 2%.

“Δήμοι που έχουν τη δική τους ταμειακή υπηρεσία μπορούν να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική συνείσπραξη του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από τη ΔΕΗ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου”.

12. Κάθε υπόχρεος που δεν υποβάλλει δήλωση μέσα στην προθεσμία της παρ.5 του άρθρου αυτού υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-73 του ΒΔ/24-9/20-10-58, όπως αντικαταστάθηκε με το Αρθ-19 του Ν-1080/80.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στη ΔΕΗ για χρέωση του υπόχρεου με το συνολικό ποσό του τέλους και του προστίμου που αναφέρεται στην απόφαση, το οποίο αποδίδεται από τη ΔΕΗ μαζί με τις λοιπές εισπράξεις.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις ανακριβούς δήλωσης.

13. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το τέλος, η ΔΕΗ προβαίνει στη διακοπή του ρεύματος και δεν το επαναχορηγεί μέχρι να εξοφληθεί μέχρι να εξοφληθεί το τέλος που οφείλεται. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος η ΔΕΗ αφού διαγράψει τον υπόχρεο συνδρομητή γνωστοποιεί τη διαγραφή στο δικαιούχο δήμο ή κοινότητα ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν την είσπραξη των εσόδων των δήμων και κοινοτήτων.

14. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός της ΔΕΗ εκδίδεται στο όνομα του μισθωτή του ακινήτου, το τέλος καταβάλλεται απ’αυτόν μαζί με το λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και αφαιρείται από το καταβαλλόμενο μίσθωμα.

15. Για τα ακίνητα που δεν έχουν μετρητή της ΔΕΗ η βεβαίωση και είσπραξη του τέλους γίνεται με βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων των δήμων και κοινοτήτων.

Οι ανωτέρω κατάλογοι συντάσσονται με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων και περιλαμβάνουν και τα ακίνητα για τα οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση από τους υπόχρεους, με βάση τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι δήμοι και οι κοινότητες ή με αυτά που προκύπτουν ύστερα από έλεγχο για τον προσδιορισμό των ακινήτων που δεν δηλώθηκαν.

16. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ.12 του παρόντος άρθρου.

17. Το τέλος της παρ.15 του άρθρου αυτού καταβάλλεται από τον υπόχρεο σε τρεις τετραμηνιαίες δόσεις μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου οικονομικού έτους, εκτός αν ο υπόχρεος επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του. Για το έτος 1993 καταβάλλεται σε δύο ίσες δόσεις μέχρι λήξεως του οικονομικού έτους. Αν το τέλος δεν καταβληθεί μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών προς τους δήμους και τις κοινότητες.

18. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές υποχρεούνται να προσκομίζουν στο συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ, στην περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το συνέταξε.

    19. Από τα έσοδα που εισπράττουν, κατά την ανωτέρω διαδικασία οι δήμοι και οι κοινότητες από το τέλος αυτό, ποσοστό 15% παρακρατείται υποχρεωτικά από το φορέα είσπραξης και κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ειδικό λογαριασμό με τίτλο ” ‘Εσοδα υπέρ δήμων και κοινοτήτων από το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)”.

Τα έσοδα του λογαριασμού αυτού κανανέμονται στους ΟΤΑ κατά τη διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, με κριτήρια τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από πρόταση της ΚΕΔΚΕ.

20. Τα έσοδα του τέλους αυτού διατίθνεται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.

21. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ως προς τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

22. Οι δήμοι και οι κοινότητες ή οι σύνδεσμοι αυτών δύνανται με απόφαση του συμβουλίου τους, να συνιστούν γραφεία κτηματογράφησης για τις ανάγκες του ΤΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-4 του Ν-1512/85 και του ΠΔ-49/16-3-87. Η σύνθεση του προσωπικού, οι αρμοδιότητες και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των γραφείων καθορίζεται με ΠΔ, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕΧΩΔΕ και τη γνώμη της ΚΕΔΚΕ.

Με αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων μπορεί να ανατίθενται οι εργασίες κτηματογράφησης περιοχής δήμου ή κοινότητας σε γραφείο κτηματογράφησης άλλου δήμου, κοινότητας ή συνδέσμου αυτών.

Το τέλος και το παράβολο της παρ.3 του Αρθ-100 του Ν-1892/90 εισπράττεται υπέρ του οικείου ΟΤΑ, που ιδρύει το γραφείο κτηματογράφησης.

23. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Προηγούμενα άρθρα

Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια

Χρειάζεται να είναι η πολεοδομική νομοθεσία τόσο πολύπλοκη;

Ενεργειακά πιστοποιητικά-Μέρος_1

Ενεργειακό πιστοποιητικό-Μέρος_2

Αξία μιας επένδυσης-η τέχνη να κερδίζει ο πελάτης σου